Total 9 items in this category
 • makita RT0702C-유선 트리머 710W

  145,500원

 • makita M3702B 유선 트리머-530W-소프트 스타트-재기동 방지

  99,000원

 • makita DRT50Z 18V BL 리트륨 트리머-본체

  204,000원

 • makita DRT50RTE-18V 5.0A-2팩-BL 트리머-세트

  545,000원

 • makita UH201DSA-12V 2.0A-1팩 리튬이온-헤지트리머-세트

  208,000원

 • makita RT0700C-트리머-세트

  135,000원

 • makita M3700M-530W*트리머

  61,000원

 • makita N3701-트리머*일본산

  209,000원

 • makita RT0700Cx6 트리머-각종 악세사리 구성*세트

  Sold Out

1